วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4 ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

กิจกรรมที่ 4
ข้อมูลสารสนเทศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
ชื่อสถานศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
สถานที่ตั้ง หมู่ 3 ตำบล บ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80320
โทรศัพท์ 075-396363 , โทรสาร 075-396364
E-mail:banyat@hotmail.com, nsc_camp@hotmail.com
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติความเป็นมา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เดิมมีชื่อว่า “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช” ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 สิงหาคม 2537 ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2538 ที่อนุมัติให้มีโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติ และเครือข่าย ( รัฐบาล ฯพณฯ ชวน หลีกภัย โดยมีนายสัมพันธ์ ทองสมัคร เป็น รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ) มีสถานภาพเป็นสถานศึกษา สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน (ต่อมาเปลี่ยนเป็นสำนักงานส่งเสริมศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ตั้งอยู่บริเวณวัดเขาขุนพนม ม.3 ต.บ้านเกาะ อ. พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช นับเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในภูมิภาคแห่งแรก ทั้งนี้ เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนในต่างจังหวัด รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี การจัดกิจกรรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ นับเป็นการการกระจายความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ ให้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง
ต่อมาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอย่างเป็นทางการ
ในวันที่ 4 มีนาคม 2551 มีการเปลี่ยนสถานะของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อรัฐบาลได้ประกาศใช้พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 โดยมีการปรับเปลี่ยนภารกิจของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (ซึ่งถูกปรับมาจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน) เป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีฐานะเทียบเท่ากรม
และต่อมาวันที่ 10 มีนาคม 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เรียกโดยย่อว่า ศว.นศ.ให้เป็นสถานศึกษา ขึ้นตรงกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (เหตุผลในการคำว่า “ จังหวัด “ เพื่อให้เป็นสถานศึกษาส่วนกลาง และมีขอบเขตในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวางทุกพื้นที่)
คำขวัญ ( Slogan )
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทุกแห่งได้ใช้คำ ขวัญ เดียวกันคือ
“สร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์” เป็นแนวคิดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบคิด อันได้แก่ การคิดสะท้อนกลับ การคิดวิเคราะห์ การคิดวิพากษ์ และการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญเพื่อให้คนเป็นคนมีเหตุผล“การปลูกจิตวิทยาศาสตร์” หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังลักษณะ 8 ประการ ได้แก่ ความสนใจใฝ่รู้ ความรับผิดชอบมุ่งมั่น อดทนและเพียรพยายาม ความมีเหตุผล ความมีระเบียบรอบคอบ ความซื่อสัตย์ ความประหยัด ความใจกว้าง ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
สัญลักษณ์ (Symbol)
ใช้สัญลักษณ์การแตกตัวของอะตอมและสูตรทางเคมี ที่มีโครงสร้างคล้ายรังผึ้งใช้สี 3 สี คือ แดง เหลือง เขียว แทนวิทยาศาสตร์ 3 แขนง ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา


การ์ตูนนำโชค (Mascot)
“เจ้าหนูถามจัง”เพื่อให้สัมพันธ์กับคำขวัญ “สร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์” โดยเป็นเด็กช่างสงสัย รู้จักสังเกต มีความอยากรู้อยากเห็นและต้องการค้นหาคำตอบตลอดเวลาวิสัยทัศน์
ภายในปี 2554 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชเป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างระบบการคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ มีนวัตกรรมหลากหลาย ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายสู่สังคม ฐานความรู้วิทยาศาสตร์
พันธกิจ
1.จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป
2.วิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการองค์กรด้านวิทยาศาสตร์
3.พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
4.นำนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ แนวใหม่ มาใช้ในการบริหาร
5.จัด ขยาย และแสวงหา แหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
6.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเครือข่าย ในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
บทบาทหน้าที่
1. จัดและบริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียน นักศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนและประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนารูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
3. เผยแพร่และบริการรูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาครู อาจารย์ วิทยากร และบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จังหวัดที่รับผิดชอบ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช มีพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา รวมพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด 69 อำเภอ พื้นที่ 3,384,772 ตารางกิโลเมตร ประชากร 4,222,390 คน


เขตพื้นที่ให้บริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช มีพื้นที่รับผิดชอบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 4 จังหวัด คือ

จังหวัด จำนวนอำเภอ/กิ่งอำเภอ (แห่ง) พื้นที่ (ตร.กม.) ประชากร(คน)
สุราษฎร์ธานี 19 อำเภอ 12,966.36 920,283
นครศรีธรรมราช 23 อำเภอ 10,000.26 1,526,586
สงขลา 16 อำเภอ 7,436.84 1,271,067
พัทลุง 11 อำเภอ 3,444.26 504,454
รวม 69 อำเภอ 33,847.72 4,222,390

ทั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ยังสามารถให้บริการกลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดต่างๆ ได้ทั่วภาคใต้
กลุ่มเป้าหมายการให้บริการ
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ครู อาจารย์ ประชาชนทั่วไป แต่ส่วนใหญ่ แล้วกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในระบบโรงเรียนที่มีครูนำมาเป็นคณะ
การให้บริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชเป็นสถานศึกษาที่ให้บริการด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน
และการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบที่หลากหลาย โดยการให้บริการการเรียนรู้จะครอบคลุมใน 4 ด้าน คือ

1. บริการนิทรรศการ
นิทรรศการมีรูปแบบต่างๆ เช่น นิทรรศการถาวร นิทรรศการชั่วคราว นิทรรศการเคลื่อนที่
• นิทรรศการถาวรที่แสดงเป็นประจำภายในอาคารและภายนอกอาคาร เช่น
- นิทรรศการความลับของพื้นพิภพ - นิทรรศการเปิดโลกธรณีวิทยา
- นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน - นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ - สวนวิทยาศาสตร์ - นิทรรศการมนุษย์กับธรรมชาติ
- นิทรรศการปิโตรเลียม - นิทรรศการวัฎจักรของน้ำและ ป. ปลาน่ารู้
- นิทรรศการมุมนิวเคลียร์ (ปรมาณูเพื่อสันติภาพ)
• นิทรรศการชั่วคราว จะจัดแสดงเป็นครั้งคราวตามเหตุการณ์ที่น่าสนใจ เช่น นิทรรศการโลกร้อน ไข้หวัดนก การเกิดภาวะดินถล่ม ฯลฯ
• นิทรรศการเคลื่อนที่ โดยมีนิทรรศการเคลื่อนที่ และท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ไปจัดตามสถานศึกษา หน่วยงาน หรือร่วมงานพิเศษต่างๆ ตามที่องค์กรขอความร่วมมือมา
2. กิจกรรมค่าย
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชให้บริการกิจกรรมค่ายในรูปแบบค่ายกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้ให้เลือกหลากหลายกิจกรรม โดยทุกกิจกรรมเน้นให้เกิดความสนุก มีความสุข จากการปฏิบัติจริงนอกห้องเรียนของธรรมชาติรอบเขาขุนพนมและชุมชนรอบๆ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากสิ่งรอบตัว โดยใช้ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ทุกกิจกรรมยังตอบสนองตัวชี้วัดชั้นปี และสมรรถนะสำหรับผู้เรียน 5 ด้านคือ ความสามารถในการสื่อสาร , ความสามารถในการคิด, ความสามารถในการแก้ปัญหา, ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต, ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
กิจกรรมค่ายได้พัฒนาทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้ชัดเจนรัดกุม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมให้มีความกระชับ เสร็จสิ้นภายใน 3 ชั่วโมงทุกกิจกรรม แบ่งกลุ่มกิจกรรมตามแนวคิดและวิธีการที่ใกล้เคียงกันได้เป็น 5 กลุ่ม คือ
1. Play & Learn ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม Science Show, กิจกรรม Science Kits, ก กิจกรรม Math Magic, กิจกรรมพิชิตโลกร้อน และกิจกรรมของเล่นไทยคุณค่าใหม่วิทยาศาสตร์
2. พลังคนพลังคิด ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมInquiry ,กิจกรรม Discovery , แออ อ กิจกรรม Walk Rally กิจกรรมจำนำฝัน และกิจกรรมล่าฆาตกร
3. ฝีไม้ลายมือ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเส้นสายลายเทียน, กิจกรรมมัดเส้นเน้นลาย แ และกิจกรรมพาราพาเรียน
4. ป่าดินหินน้ำ ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมตะลุยป่าหลังคาแดนใต้ ,กิจกรรมคนค้นอแ ป่า กิจกรรมนักสืบสายน้ำ, กิจกรรมนักธรณีน้อย, กิจกรรมนักอุตุน้อย และกิจกรรมปีนหน้าผา
5. ถอดรหัสฟ้า ประกอบด้วย 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเปิดเลนส์ส่องฟ้า
3. กิจกรรมการศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชให้บริการกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
- งานมหกรรม เช่น งานมหกรรมเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ , งานวิทยาศาสตร์สัญจร
- การประกวด/แข่งขัน เช่น การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
- วันเด็กแห่งชาติ
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์
- Lab วิทยาศาสตร์
4. บริการวิชาการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่น
- เป็นวิทยากรบรรยาย
- จัดประชุม/อบรม/สัมมนา ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- บริการสื่อ ในรูปแบบเอกสาร สิ่งพิมพ์ VCD
- ให้บริการความรู้ บทความวิทยาศาสตร์, บทเรียน E-learning ผ่าน www.nakhonsci.com

2 ความคิดเห็น:

  1. 4xbet ให้บริการครบวงจรแล้วก็ล้ำสมัยที่สุดในตอนนี้ รวมยอดเยี่ยม game คาสิโนรวมทั้ง slot มาแรงที่สุด ไม่ว่าคุณจะพอใจเกมพนันกีฬา, คาสิโนสด, pg สล็อตหรือเกมอื่นๆที่คุณเล่นได้

    ตอบลบ
  2. KTV VIP Slot ซึ่งเป็นกีต้าร์คลาสสิคที่มีความหรูหราและมีคุณภาพดีกว่ากีต้าร์ทั่วไปที่ใช้ในร้านค้าโดยทั่วไป PG SLOT โดยส่วนใหญ่

    ตอบลบ