วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 1 แนะนำตนเอง


         สวัสดีค่ะดิฉัน  สุจินต์  ศรีวิสุทธิ์    รหัส  5346701084   นักศึกษาป.บัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา                                                        

ประวัติการศึกษา

         พ.ศ.2521 - พ.ศ.2527  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์  อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
         พ.ศ.2527 - พ.ศ.2533  ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม  อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
         พ.ศ.2533 - พ.ศ.2537  ระดับปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  (คณิตศาสตร์)  วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช
        พ.ศ.2544 - พ.ศ.2545  ระดับปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  ( หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช

ประวัติการทำงาน

        พ.ศ.2537 - พ.ศ.2538   บรรจุครั้งแรก ตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านฝ้าย  อ.หนองหงส์  จ.บุรีรัมย์
        พ.ศ.2538 - พ.ศ.2541   ย้ายดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1  โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช
        พ.ศ.2541 - พ.ศ.2547   ย้ายดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1  โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช
        พ.ศ.2547 - พ.ศ.2548   ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2,ครู(24ธ.ค.2547)  โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช
        พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550      ย้ายดำรงตำแหน่งครู   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
        พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน      ดำรงตำแหน่ง ครู  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 

สถานที่ทำงาน

        ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช  ม.3  ต.บ้านเกาะ  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช
            80320

ที่อยู่ปัจจุบัน

        47/14 หมู่ 2 ต.ทอนหงส์  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช  80320

ปรัชญา

         พรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้

คติธรรม

         การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน  เป็นความสุขที่ประเสริฐสุด